Regulamin Festiwalu Filmowego „Mała Ojczyzna” w Pieskowej Skale


REGULAMIN FESTIWALU FILMOWEGO
„MAŁA OJCZYZNA”
w Pieskowej Skale

Organizator:
Stowarzyszenie Młodych Twórców Kultury i Sztuki Filmowej „Orli Szlak”


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Festiwal Filmowy „Mała Ojczyzna” w Pieskowej Skale to przegląd filmów stworzonych przez twórców, którzy za pomocą telefonu komórkowego lub innych dostępnych narzędzi wideorejestracji nakręcą film ze swojego regionu, w dalszej części regulaminu zwany Festiwalem.


2. Celem festiwalu jest:


a) promocja ciekawych i najbardziej atrakcyjnych miejsc związanych z historią miejscowości
w których mieszkamy;

b) upowszechnianie i prezentację filmów stworzonych przez twórców którzy za pomocą telefonu komórkowego lub innych dostępnych narzędzi wideorejestracji nakręcą film ze swojego regionu;

 c) promocja regionów poprzez ukazywanie w filmie miejsc, które u odbiorcy wywołają refleksję, zachwyt i pragnienie naocznego poznania tego, co zobaczy na ekranie;

d) działanie na rzecz kultury, w szczególności w obszarze filmu i audiowizualności;

e) wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym młodzieżowych, służących powstawaniu
sztuki i kultury;

f) realizacja działań edukacyjnych i naukowych w zakresie szerzenia wiedzy o sztuce filmowej
lub poprzez sztukę filmową;

g) promowanie nowoczesnej edukacji kulturalnej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

3. Na program Festiwalu składają się:

a) pokazy filmów konkursowych;

b) pokazy filmów pozakonkursowych;

c) pokazy specjalne;

d) imprezy towarzyszące.


4. Festiwal ma formę otwartą i jest przeznaczony dla twórców niezależnych, amatorów, profesjonalistów, grup filmowych oraz studentów i absolwentów szkół filmowych, którzy tworzą swoje filmy w ciekawych historycznie lub plastycznie regionach.

5. Festiwal ma formę otwartą dla widzów, pokazy i imprezy towarzyszące festiwalowi są ogólnodostępne.

§2
SEKCJA SPECJALNA

Związana jest z jubileuszem setnej rocznicy urodzin papieża św. Jana Pawła II. Do tej sekcji można zgłaszać filmy, które związane są z życiem oraz pontyfikatem św. Jana Pawła II.

§3

SEKCJA PIERWSZA
FILM OPOWIADAJĄCY HISTORIE MOJEJ MIEJSCOWOŚCI

 1. Sekcja Pierwsza przeznaczona jest dla filmów, których główną tematyką jest ukazanie miejsc związanych z historią naszych „Małych Ojczyzn”. Filmy powinny trwać maksymalnie 12 minut.

      2.    Do Sekcji Pierwszej można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne i animowane.

(konkurs podzielony na kategorie wiekowe:
I – szkoły podstawowe              
II – szkoły średnie
III- twórcy niezależni, amatorzy, profesjonaliści, grupy filmowe oraz studenci i absolwenci szkół filmowych).          

§4
SEKCJA DRUGA:
FILM UKAZUJĄCY PIĘKNO MOJEJ MIEJSCOWOŚCI

 1. Sekcja Druga przeznaczona jest dla filmów opowiadających o pięknie naszych „Małych Ojczyzn”  trwających maksymalnie 12 minut, zarejestrowanych za pomocą telefonu komórkowego lub na innego rejestratora wideo.
 2. Do Sekcji Drugiej można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne i animowane.

(konkurs podzielony na kategorie wiekowe:
I – szkoły podstawowe              
II – szkoły średnie
III- twórcy niezależni, amatorzy, profesjonaliści, grupy filmowe oraz studenci i absolwenci szkół filmowych).          

§5
SEKCJA TRZECIA:
FILM Z DRONA

 1. Sekcja Trzecia przeznaczona jest dla filmów zarejestrowanych za pomocą bezzałogowych statków
  powietrznych wyposażonych w rejestrator wideo,
  trwających maksymalnie 12 minut.
 • Do Sekcji Trzeciej  można zgłaszać filmy fabularne i dokumentalne.

(konkurs podzielony na kategorie wiekowe:
I – szkoły podstawowe        
II – szkoły średnie
III- twórcy niezależni, amatorzy, profesjonaliści, grupy filmowe oraz studenci i absolwenci szkół filmowych).    

§6

SPOSÓB ZGŁASZANIA FILMÓW

 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które posiadają prawo

do dysponowania zgłaszanym filmem lub, które otrzymały zgodę od osoby posiadającej to prawo.

 • Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest wypełnienie karty zgłoszenia filmu.
 • Nagrane materiały należy dostarczać na pendrive, bądź płytach DVD,
  bądź też przez stronę internetową https://www.sendspace.com
  z podaniem naszego adresu email: biuro@serwer2058917.home.pl do 15 lipca 2020 roku.
 • Należy opublikować go w formie niepublicznej na serwisie YouTube lub Vimeo                  (zabezpieczyć hasłem), a następnie odpowiedni link umieścić w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgłoszony film może zostać opublikowany również w formie publicznej.
 • Link do filmu musi być dostępny do czasu ogłoszenia Listy Zakwalifikowanych Filmów.
 • Film na nośniku DVD (2 egzemplarze – oryginalny egzemplarz i kopia)
  lub dysku zewnętrznym/pamięć flash, wraz z podpisanym Formularzem należy dostarczyć Organizatorom w przypadku Zakwalifikowania się Filmu do Konkursu, w terminie do DWÓCH tygodni po ogłoszeniu listy filmów konkursowych.
 • Filmy wysyłane na DVD/dysk zewnętrzny/pamięć flash powinny być w formacie .mp4 zakodowane kodekiem h.264 lub podobnym, w rozdzielczości HD lub Full HD.
 • Filmy do konkursu mogą zgłaszać osoby fizyczne, szkoły, reżyserzy, producenci, którzy posiadają prawa do filmu.

 • Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. W selekcji konkursowej mogą brać udział filmy reprezentujące wszelkie formy i gatunki filmu.
 1. Jeden reżyser może zgłosić maksymalnie dwa filmy do każdej sekcji konkursu.
 1. Osoba zgłaszająca film musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 1.  Po ogłoszeniu wyników selekcji, zakwalifikowany film należy wysłać pocztą
  wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem.
 1. Do oryginalnego egzemplarza filmu należy dołączyć JEDNĄ kopię zapasową filmu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie filmów o niskiej jakości technicznej, a także naruszających prawo, dobre obyczaje oraz godność człowieka.
 1. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oznacza zgłoszenie filmu do selekcji
  i akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 1. Przekazanie Organizatorowi egzemplarza filmu wraz z wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne ze zgłoszeniem filmu do części konkursowej Festiwalu
  i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 1. Zgłoszony do konkursu nośnik DVD z egzemplarzem filmu staje się własnością Organizatora
  i nie podlega zwrotowi. Zgłaszający nie może rościć sobie żadnego wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nośnika DVD w archiwum Organizatora.


19. Lista zakwalifikowanych filmów zostanie opublikowana na stronie Festiwalu.

§7
PRAWA AUTORSKIE

 1. Zasady zaprezentowania filmu na Festiwalu określa niniejszy Regulamin.
  Wszelkie materiały promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.

 2. Osoba zgłaszająca film ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź też ich nie podanie, powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.

 3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone
  ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

 4. W przypadku zgłoszenia do udziału w Festiwalu filmu naruszającego prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich,
  a także koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.

 5. Osoba zgłaszająca film wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów
  w materiałach reklamowych i promujących Festiwal.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji konkursowych filmów po Festiwalu
  na publicznych pokazach na terenie województwa małopolskiego, podczas retrospektyw festiwalu w całej Polsce, a także poza granicami RP na międzynarodowych festiwalach filmowych.

§9
PREZENTACJA FILMÓW

 1. Festiwal będzie składał się z dwóch etapów:

  1. I etap to selekcja nadesłanych filmów przez Komisję kwalifikacyjną.
   Te z nich, które uzyskają jej akceptację,
   zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

  1. II etap to prezentacja filmów publiczności w trakcie trwania festiwalu
   w ramach pokazów konkursowych
   oraz poddanie ocenie Jury i nagrodzenie filmów.

§10
KONKURSY I NAGRODY

 1. W ramach Festiwalu odbędą się trzy Konkursy:   

  1. NAJLEPSZY FILM OPOWIADAJACY HISTORIĘ MOJEJ MIEJSCOWOŚCI
   (konkurs podzielony na kategorie wiekowe:
   I – szkoły podstawowe  
   II – szkoły średnie
   III- twórcy niezależni, amatorzy, profesjonaliści, grupy filmowe oraz studenci i absolwenci szkół filmowych).
  1.  NAJLEPSZY FILM UKAZUJĄCY PIĘKNO MOJEJ MIEJSCOWOŚCI
   (konkurs podzielony na kategorie wiekowe:
   I – szkoły podstawowe  
   II – szkoły średnie
   III- twórcy niezależni, amatorzy, profesjonaliści, grupy filmowe oraz studenci i absolwenci szkół filmowych).          
  1. NAJLEPSZY FILM Z DRONA
   (konkurs podzielony na kategorie wiekowe:
   I – szkoły podstawowe              
   II – szkoły średnie
   III- twórcy niezależni, amatorzy, profesjonaliści, grupy filmowe oraz studenci i absolwenci szkół filmowych).          

 • Każdy nagrodzony film zostanie uhonorowany statuetką, dyplomem i nagrodą.

 • Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

 • Osoby wyróżnione, ale nieobecne na Festiwalu, otrzymają nagrodę dyplom
  i statuetkę przysłane drogą pocztową.
 • Nieobecny twórca może wyznaczyć osobę reprezentującą go na Festiwalu.

 • Osoba reprezentująca nieobecną osobę na Festiwalu,
  może reprezentować tylko jednego twórcę.

§11
POSTANOWIENIE KOŃCZĄCE

 1. Osoba zgłaszająca film oświadcza, że nie będzie sobie rościła prawa do wynagrodzenia
  z tytułu projekcji zgłoszonego przez siebie filmu podczas trwania Festiwalu, retrospektyw
  z nim związanych oraz za wykorzystanie przez Organizatora fragmentów filmu w celach promocyjnych.

  1.  Osoba, która zgłosiła swój film wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   dla potrzeb promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883). Osoby oświadczają także, że zostali poinformowani, że podanie danych osobowych
   ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.

  1.  Dane kontaktowe osób zgłaszających film, służą jedynie do celów związanych
   z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.

  1. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  1. Organizator może odmówić przyjęcia filmu do Konkursu lub wycofać go z Konkursu,
   jeżeli ujawnią się jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu Regulaminowi.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje ostateczne podejmuje Organizator Festiwalu.

Data sporządzania regulaminu: 09.10.2019 r.