Celem Stowarzyszenia jest:


– Organizacja Festiwalu Filmowego „Mała Ojczyzna” w Pieskowej Skale
– Działanie na rzecz kultury, w szczególności w obszarze filmu i audiowizualności,
– Wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym młodzieżowych, służących powstawaniu sztuki i kultury,
– Realizacja działań edukacyjnych i naukowych w zakresie szerzenia wiedzy o sztuce filmowej lub poprzez sztukę filmową,
– Promowanie nowoczesnej edukacji kulturalnej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
– Wspieranie organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą poprzez upowszechnianie ich działalności i wizerunku w formie audiowizualnej,
– Propagowanie wiedzy, nauki i kultury oraz formowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej,
– Realizacja działań wspomagających rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej,
– Realizacja działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej,
– Wspieranie animatorów lokalnych w zakresie profilu działalności Stowarzyszenia,
– Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– Promowanie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
– Prowadzenie działań wspierających wzmacnianie więzi społecznych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
   ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji młodzieży, w tym promocji wolontariatu,
– Wspieranie różnych form kształcenia ustawicznego,
– Wspieranie edukacji poza formalnej młodzieży i niezawodowej edukacji osób dorosłych,
– Promocja przedsiębiorczości,
– Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego,
– Promowanie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a także ochrony środowiska naturalnego i efektywnego wykorzystania zasobów,
– Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu,
– Przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów.